سه شنبه  18  بهمن ماه  1401

            سه شنبه  27  بهمن ماه  1383  ساعت 11:29  بعد از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : آيا باز می خواهيم همه چيز را به جسم ربط دهيم؟

         درود بر زيبا
   
    امروز سالن انتظار مطبی نشسته بودم. يک گل پسر داشت با آهنگ درون ذهن خود دور سالن پايکوبی می کرد و به دختری همسن خود لبخند می زد. دخترهای همسن اون 4 تا بودن ولی اون فقط سراغ يکيشون می رفت و دور و بر اون می گشت و به صورتش نزدیک شده و لبخند می زد. دختر هم بهش لبخند می زد و به مادرش نگاه می کرد. مادر هر دو نيز لبخند می زدند. طوری شد که وقتی پسره با مادرش می خواستن وارد اتاق دکتر بشند ، دختره تا دم در اتاق دکتر رفت و با چشم تا آخرين لحظه بسته شدن در اتاق ، پسر را بدرقه کرد.
   
    شما دلیلش رو به من بگين. چرا پسر و دختر اينقدر نسبت به هم احساس دارند . حتی در این سن که نمی توانند خوب حرف بزنند ولی خوب می فهمند.
   
   


   
   


   
   


   
   


   


   
   


   
    اگر پدرها و مادرها در زمان جواني فرزندانشان -همچون زمان كودكيشان - همچنان لبخند مي زدند ، هيچ اتفاقي نمي افتاد مگر اينكه دو دل به هم مي رسيدند. اما حال كه پدر ها و مادرها به جاي لبخند ،‌ نكوهش نثارشان مي كنند،‌ جوانان در پي جسم دنبال دل مي گردند!!! آيا توانند يافت؟!
   
    زیبا یارشان
   
    سینا
   
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             جمعه  16  بهمن ماه  1383  ساعت 06:49  بعد از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : روياهای صادقه

         درود بر زيبا
   
    رويای صادقه به خوابی گفته می شود که در آينده بسيار نزديکی در دنيای واقعی اتفاق می افتد.
   
    اکثر افرادی که ملاقات کرده ام رويای صادقه ديده اند. اکثر افراد رويای صادقه می بیند اما برخی به آن دقت می کنند و برخی اصلاً متوجه آن نمی شوند.
   
    اولين رويای صادقه ای که به يادم می آيد ، چهارم دبستان بودم. در مسيری که به مدرسه می رفتم بعد از باران، آب جمع شده بود و بچه مدرسه ای ها به سختی از کنار ديوار رد می شدند. صبح که به مدرسه می رفتم دیدم مسیر خشک است و از آب خبری نيست. با خود گفتم " پس کی اينجا پر آب بود؟ من در خواب چنين ديدم؟ "فردا صبح کوچه پر از آب بود و دقيقاً چنانکه در خواب ديده بودم همه از بغل ديوار گذر می کردند و دقيقا همان افراد بودند.
   
    برخی جديداً معتقدند که اينگونه خواب وجود ندارد و آنچه که اتفاق می افتد در ذهن ارتعاش پيدا کرده و در همان لحظه وقوع در ذهن تکرار می شود و ما حس می کنيم که آن صحنه را قبلاً ديده ايم. خاطره ای که تعريف کردم اين نظريه را کاملاً رد می کند، چون من دو شب قبل از واقعه آن را ديده بودم و روز قبل در مورد آن از خودم سوال کرده بودم.
   
    حال نظريه خودم که به صورت يک سوال مطرح می کنم؛
    از کجا معلوم که خواب ها يا روياهايی که به روياهای صادقه شهرت دارند و معروف است که از آينده و وقوع حوادث خبر می دهند خود بوجود آورنده آن اتفاقات در آينده نباشند؟ شايد همين روياهای ما که در ذهنمان ساخته می شوند بوجود آورنده و ايجاد کننده آن اتفاقات در آينده باشند.
   
    به عقيده فرويد رويا برزخی است بين حيات پنهانی ما و حيات معقول و منطقی ما و بالاخره اينکه خواب تظاهری از اراده مافوق بشر نيست بلکه غالباً نمونه ايست از اراده مخفی و مستور انسان. و معتقد است که رويا برای تامین تعادل روحی لازم است زيرا خواسته های انسان بسيار بيشتر از وسايلی است که برای رسيدن به آنها در اختيار دارد پس شعور باطنی در خواب آن درخواست ها را عملی می کند و بسياری از فشارهای درخواست ها کاسته می شود.
   
    اين تعريف فرويد می تواند بسياری از روياها را در بر بگيرد. اما آيا روياهای صادقه را نيز در بر می گيرد؟
   
    من می توانم رويا ها را به سه دسته تقسيم کنم؛
    - روياهايی که در خواب های بسيار عميق رويت می شوند.
    - روياهايی که در خواب های سبک و نيمه بيدار رويت می شوند.
    - روياهايی که در بيداری رويت می شوند.
   
    معتقدم که روياهايی که فرويد تعريف می کند غالباً در خواب های سبک و خواب های عميق که هنگام ديدن رويا به خواب سبک تبديل می شوند رخ می دهند.
    و معتقدم که روياهای صادقه در هر سه مورد قابل رويت هستند اما با هم متفاوتند. روياهای صادقه که در خواب های عميق رويت می شوند، اتفاقات آينده را به ما نشان می دهند و تصويری و خبری هستند. روياهای صادقه که در خوابهای سبک رويت می شوند ممکن است به همان صورت که رويت شده اند رخ دهند يا با کمی تغيير رخ دهند، دليل آن هم اين است که در حالت خواب سبک ممکن است شعور باطنی شخص، آن رويا را کمی دستکاری کند.
    اما روياهای صادقه ای که در بيداری رويت می شوند بسيار مهمند. در بيداری ابتدا از شعور ظاهری(عقل)(مثل نگرانی در مورد چيزی) يا باطنی( مثل دلهره ای ناگهانی ) يک رويا شکل می گيرد و بتوسط شعور باطنی يا بتوسط شعور ظاهری ادامه می يابد. پس چگونگی وقوع اين نوع رويای صادقه توسط ما تعيين می شود. پس اينگونه رويا بسيار مهم است چون اختيار آن کاملا در دست خود ماست. پس با اين توصيف بايد مواظب روياهايمان باشيم چون می تواند آينده را ايجاد کند.
   
    معتقدم هر گاه که اراده کنيم و هوشيار باشيم از بسياری از اتفاقات جلوگيری خواهيم کرد و بسياری اتفاقات را نيز ايجاد خواهيم کرد. چون اتفاق بد رخ نمی دهد می انگاريم که اختيار دست ما نيست اما متاسفانه ممکن است که اوقاتی هوشيار نباشيم و اتفاقاتی بد روی دهند.
   
    مواظب خود و اطرافيانمان بوسيله مواظبت از افکارمان باشيم. نگرانيهای خود را که تصاويری منفی هستند به تصاوير مثبت تبديل کنيم تا وقايع خوب رخ دهند. به هيچ عنوان از نفرين، استفاده نکنيم. برای همه، چيزهای خوب بخواهيم، و برای خود نيز.
   
    زيبا بيانديشيم
   
   
    سينا
   
   
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             سه شنبه  13  بهمن ماه  1383  ساعت 11:53  قبل از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : غريزه اصلي (LIBIDO)

         درود بر زيبا
   
    " بر طبق دكترين فرويد، غرائز جنسي و اميال شهواني ولو اينكه ظاهرا" از خاطر محو شود، اثرش در اعماق روح شخص كه سرحد شعور باطني است، باقي خواهد ماند، رفته رفته متراكم گرديده و سبب تحول و تغيير دائمي و يكنوع حالت اضطراب عصبي بوجود خواهد آمد كه منتهي به عدم تعادل مزاجي گرديده و پايه و مايه بسياري از امراض مي شود.
   
    قبل از فرويد بر اساس اين عقيده كه عقل بر احساسات حاكم مطلق است از فرد متمدن انتظار و توقع داشتند كه غريزه جنسي خود را به قوه تعقل مطيع و مسخر كند . فرويد در مقابل اين عقيده با شدت بي نظيري به مبارزه پرداخت و گفت ؛ خير، غريزه هاي انساني چيزي نيست كه بتوان بقوه تعقل و ممارست آنها را منقاد و مسخر نمود. ممكن است در صورت توانايي ، موقتاً از شعور ظاهري آنرا حذف كرد ولي بايد دانست كه اين غرائز محو نمي شوند، اگر از عالم شعور ظاهري حذف شدند به شعور باطني رانده مي شوند و طبق اصطلاحي كه خود فرويد وضع كرده بود رٍِفوله(Refoule)* مي شوند.
   
    در واقع اينكه بر طبق دكترين فرويد، غرائز جنسي و اميال شهواني ولو اينكه ظاهرا" از خاطر محو شود، اثرش در اعماق روح شخص كه سرحد شعور باطني است، باقي خواهد ماند، رفته رفته متراكم گرديده و سبب تحول و تغيير دائمي و يكنوع حالت اضطراب عصبي بوجود خواهد آمد كه منتهي به عدم تعادل مزاجي گرديده و پايه و مايه بسياري از امراض مي شود.
   
    بدين نحو فرويد خواست بفهماند كه وقتي غرائز جنسي را در تحت فشار و مضيقه قرار دهند، نه تنها از بين نخواهد رفت بلكه از نسلي به نسلي منتقل مي گردد و موجب انحرافات و عدم تعادل روحي و جسمي مردم مي شود.
   
    بيماری های عصبی و اکثر اختلالات روحی از اعمال جنسی که کامياب نشده و به شعور باطنی رانده شده است ناشی می شود."
   
    از كتاب "فرويد" نوشته "اشتفن تسوايك"
   
    * Refoule به خواسته هايي گفته مي شود كه اجازه بروز به آنها داده نشده و تحت فشار در شعور باطني ، بايگاني شده اند و به گونه اي ديگر بروز مي يابند.
   
    اكنون در اروپا بر طبق اين نظر فرويد ، قبل از بلوغ به كودكان در مورد غرائز جنسي، آموزش مي دهند و بسياري از مشكلات اين جوامع كه به اين غريزه اصلي مربوط بود مرتفع گرديده است.
   
    زيبا يارتان
   
    سينا
   
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             سه شنبه  6  بهمن ماه  1383  ساعت 11:39  قبل از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : تفاوت sex و gender

         درود بر زيبا
   
   
    sex به تفاوت بيولوژيكي بين دو نوع انسان اطلاق مي شود. يكي از اين دو نوع مي تواند باردار شود ولي نوع ديگر اين قابليت را ندارد و قابليت بارور كردن نوع ديگر را دارد. اين دو نوع، هورمون هاي متفاوتي در بدن خود ترشح مي كنند. ( Male و Female )
   
    gender به تفاوتي كه جامعه بين اين دو نوع انسان قائل مي شود اطلاق مي شود. از بچگي براي دخترها عروسك و سماور مي خرند و براي پسرها ماشين و تفنگ. در جامعه اين گونه تعريف شده است كه پسر قرار است از تفنگ خوشش بيايد و در آينده از مليت خود دفاع خواهد كرد و دختر قرار است كه مادر شود و با عروسك مادر بودن را تمرين مي كند. ذهن را از همان ابتداي تولد كليشه شده مي كنند و اگر پسر يا دختري غير از اين كليشه رفتار كند مورد نكوهش واقع مي شود. پسر نبايد با عروسك بازي كند و دختر نبايد از تفنگ خوشش بيايد، اين كليشه است. ( MAN و WOMAN)
   
    البته تمييز دادن اين دو تعريف از هم در جامعه كنوني بسيار سخت است چون كليشه ها و ترشح هورمون ها رفتارهايي را در دو نوع انسان باعث مي شود كه برخي معتقدند كليشه ها از همان ترشح هورمون ها ناشي مي شود. يعني هورمون هايي باعث مي شوند كه جنسي از ماشين سواري خوشش بيايد و جنسي ديگر از عروسك بازي. اما گروهي نيز معتقدند كه هورمون ها علت بسياري رفتارها و احساس ها هستند اما كليشه ها هستند كه انسان را از انتخاب باز مي دارند و به خود محدود مي كنند . ممكن است در نبود كليشه ها انتخاب هاي دو نوع بتواند با هم تركيب شود و هر نوع می تواند انتخاب های متفاوتی داشته باشد. من همچون گروه دوم مي انديشم.
   
    زيبا يارتان.
   
    سينا
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             جمعه  2  بهمن ماه  1383  ساعت 07:35  بعد از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : تاريکی

         درود بر زيبا
   
    می دونيد خوبیِ تاريکی چيه؟
   
    می شه "نور" رو ديد. {روز روشن، نور به سختی ديده می شه}
   
    مثل ستاره ها که در تاریکی شب می درخشند.
   
    زيبا يارتان
   
    سينا
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             دوشنبه  28  دی ماه  1383  ساعت 09:06  بعد از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : آزادی

         درود بر زيبا
   
   


   
   
   
   
   


   
   


   
    زیبا یارتان
   
    سینا
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             پنج شنبه  24  دی ماه  1383  ساعت 10:22  بعد از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : و اما

         درود بر زيبا
   
    پدر به فرزند خردسالش گفت " لب پرتگاه نرو، می افتی"
   
    فرزند از کنجکاوی به همه جا سرک می کشید. رسيد لب پرتگاه.
   
    پدر با ناراحتی گفت " مگر نگفتم لب پرتگاه نرو، پدرسوخته! می افتی."
   
    فرزند از لحن پدر خوشش نيامد و زبانش را برای پدر درآورد و به پرتگاه خيز برداشت.
   
    زیبا یارش
   
    سینا
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             شنبه  19  دی ماه  1383  ساعت 03:10  بعد از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : حزب يا نهضت

         درود بر زيبا
   
    آقاي حسن نراقي در كتاب "چرا درمانده ايم؟ جامعه شناسي خودماني" اشاره كرده است كه
   
    در تاريخ ايران آنچه كه بيشتر به چشم مي خورد نهضت است نه حزب. چرا كه نهضت به روشي "نه" گفتن است و حزب به روشي "بله" گفتن.
   
    "نه" گفتن به مسائل بسيار، خيلي آسانتر از "آري" گفتن به يك روش خاص است. زيرا كه "آري" گفتن مسؤليت در پي دارد اما "نه" گفتن نه تنها مسؤليتي را به عهده شخص نمي گذارد بلكه ممكن است بسياري مسؤليت را نيز از ميان بردارد.
   
    زيبا يارتان
   
    سينا
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             دوشنبه  14  دی ماه  1383  ساعت 12:45  قبل از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : درود بر شما

         درود بر زيبا
   
    اميدوارم راهي که انتخاب می کنيد درست باشد، چون مي خواهم برايتان آرزويي بکنم.
   
    آرزو مي کنم در هر راهي که انتخاب مي کنيد موفق باشيد!
   
    زيبا يارتان
   
    سينا
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             چهار شنبه  11  آذر ماه  1383  ساعت 12:57  قبل از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : فرهنگ

         درود بر زيبا
   
    از كتاب "آموزش شناخت انتقادي" نوشته "پائولو فريره"
   
    وضع نهم:{صحبت در مورد}الگوهاي رفتاري:
    در اين وضع، ما اميدواريم كه الگوهاي رفتار را به عنوان جلوه اي از فرهنگ، تحليل كنيم تا سرانجام به بحث درباره علل مقاومت در برابر تغيير بپردازيم.
    {يك تصوير براي شركت كنندگان حلقه فرهنكي نمايش داده مي شود} تصوير، يك "گاچو" از جنوب برزيل و يك كابوي اهل شمال شرقي برزيل را كه هر يك ملبس به لباس سنتي خود است، نشان مي دهد. با آغاز كردن صحبت درباره موضوع لباس پوشيدن آنان، بحث به بعضي اَشكال رفتاري آنان كشيده مي شود. يكبار در يكي از حلقه هاي فرهنگي جنوب برزيل ، اين جمله را شنيدم كه : " در اينجا، سنت هاي دو منطقه برزيل - جنوب و شمال شرقي- را مي بينيم. سنت لباس پوشيدن. اما پيش از آن كه سنت شكل بگيرد، ضرورتي براي چنين لباس پوشيدني وجود داشت: يكي نياز به لباس گرم و ديگري لباس چرمي ضخيم. گاهي اوقات ضرورت، تغيير مي كند اما سنت همچنان مي پايد."
   
    وضع دهم : يك حلقه فرهنگي در عمل ، برنهادي از بحث هاي پيشين:
    {يك تصوير، خودِ شركت كنندگان حلقه فرهنگي را نمايش مي دهد.}
    با ديدن تصوير اين وضع، شركت كنندگان در حلقه فرهنگي، به سادگي هويت خود را تشخيص مي دهند. آنان درباره فرهنگ به عنوان يك تحقيق نظام يافتهء دانش و نيز دمكراتيزه شدن فرهنگ در متن كلي دمكراتيزه كردن اساسي، بحث مي كنند. يكي از آموزگاران گمنام ، زماني گفته بود: " دمكراتيزه شدن فرهنگ مي بايست از آنچه كه ما هستيم و از آنچه كه به عنوان مردم انجام مي دهيم، شروع شود و نه از آنچه كه بعضي مردم فكر مي كنند و براي ما مي خواهند." علاوه بر بحث فرهنگ و دمكراتيزه شدن آن، شركت كنندگان به تحليل كاركرد يك حلقهء فرهنگي، اهميت پوياي آن، ‌قدرت خلاقهء گفتگو و روشن شدن آگاهي ، مي پردازد.
    سواد فقط در اين مفاهيم است كه معني خود را مي يابد؛ به عنوان نتيجهء منطقي حركت انسان ها براي آغاز به تفكر درباره توانشان در فكر كردن درباره جهان، درباره موقعيتشان در جهان، درباره كارشان، دربازه قدرتشان در تغيير جهان، درباره دستيابي به آگاهي ، درباره نفس آموزش و سواد كه لزوماً فقط در حد يك چيز خارجي باقي نمي ماند و در بخشي از انسان مي گردد و به عنوان آفريدهء خود آنها به دست مي آيد. من فقط براي آن برنامهء سوادآموزي كه در جريان آن، انسان كلمات را در اهميت واقعي شان در مي يابد، يعني به عنوان نيرويي كه جهان را دگرگون مي سازد، اعتبار قائلم. همچنان كه انسان بي سواد نسبت ميان ناآگاهي و شعور را كشف مي كند، يكي از اسطوره هايي را گروه نخبهء دروغين به كمك آن بر آنها فرمان مي راند، فرو مي ريزد. خواندن و نوشتن بدين معناست كه از انسان خواسته شود تا درباره خود و درباره جهاني كه در و با آن است، تفكر كند، او را واميدارد تا كشف كند كه از آن اوست، و كارش بهايي نيست كه در ازاي بودن در جهان مي پردازد؛ بلكه بيشتر ابزاري براي عشق ورزي و كمك در امر بهتر كردن جهان است.
   
   
   
    "پائولو فريره" در كتاب "آموزش شناخت انتقادي"، تشريح يك روش آموزش مردم و عموما روستاييان براي سوادآموزي و تعيين سرنوشت خود در برزيل را پي گرفته است.
   
    زيبا يارتان
   
    سينا
   
   
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             پنج شنبه  14  آبان ماه  1383  ساعت 07:57  بعد از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : نقدی بر يک کتاب

         درود بر زيبا
   
    کتاب " تحلیلی بر روانشناسی زن در ازدواج موقت " نوشته طلعت رافعی را به جهت آنکه نوشتهء یک زن بود خریدم و برای مطلع شدن از نظر یک زن در مورد ازدواج موقت آن را خواندم و نقد خود را بر آن نوشتم و برای نويسنده کتاب ارسال کردم. آنچه در پی می آيد نامه من به خانم طلعت رافعی است.
   
    " با سلام
   
    خانم رافعی به دانش و پشتکار و تلاش شما در جهت ارتقاء فرهنگ افراد جامعه و کمک به تفکر بهتر در جامعه تبریک می گویم.
   
    لازم دیدم که چند نکته در نقد نظراتتان که در کتاب " تحلیلی بر روانشناسی زن در ازدواج موقت " بیان کرده اید بنويسم.
   
    - اول اینکه پايه و اساس ازدواج موقت را مسائل جنسی بیان کرده ايد.
    - ولی آنچه که من درک کرده ام غير از اين است. ممکن است که در اسلام برای ارضاء غريزه جنسی و دوری از انحراف ، راه حل ازدواج موقت برای مردان پیشنهاد شده باشد، اما در جامعه ما کسانی که از ازدواج موقت استفاده می کنند بیشتر برای ارضاء روحی و جسمی تؤامان است. و اساس ازدواج موقت در اسلام نیز برای مسائل جنسی نیست ، بلکه می تواند راه حلی برای مسائل جنسی هم باشد و راه حلی برای زن و مرد هر دو. چنين نيست که تمام مردان برای مسائل جنسی خود به ازدواج موقت رو می آورند و تمام زنان برای ارضاء عواطف خود يا تأمين معيشت خود. مردان نيز برای اينکه به رابطه عاطفی خود با زنی رسميت داده باشند از اين ازدواج می توانند بهره برند، و زنان نيز همچنين. پس اساس ازدواج موقت جنسی نيست.
   
    - دوم اينکه شما در کتاب خود اشاره کرده ايد که دختران يا زنان به ازدواج موقت به صورت موقت نگاه نمی کنند و بعد از پايان آن با مشکلات روحی روبرو می شوند.
    - شما در کتاب خود به اين موضوع اشاره کرده ايد اما آن را تحليل نکرده ايد و بر آن تأکيد نکرده ايد و باز با اين وسيله ازدواج موقت را زير سؤال برده ايد. چرا به عنوان راه حل و به جای نفی ازدواج موقت به دختران و زنان توصیه نمی کنید که واقع بین باشند و به ازدواج موقت به صورت موقت نگاه کنند و آن را منتهی به ازدواج دائم نبينند. به اينگونه که وقتی دختری با پسری دوست می شود يا زنی با مردی ازدواج موقت می کند چرا به اين مسئله به صورت موقت نگاه نمی کند و در حال زندگی نمی کند و در رؤيای خود، آينده ای ترسيم می کند و بر اساس آن آينده زندگی خود را مهيا و آماده می کند يا با پسر به اميد ازدواج حاضر به برقراری هرگونه رابطه ای می شود و وقتی به هدف خود که راضی کردن مرد برای ازدواج دائم است نمی رسد از نظر روحی آسيب می بيند.
   
    - سوم اينکه در صفحه 158 نوشته ايد جوانان با عقل و تربيت و منطق درست می توانند راه درست را انتخاب کنند.
    - راه درست از نظر شما چيست؟ در چند صفحه قبل به سرکوبی خواسته ها اشاره کرده ايد. آیا اين عقل و تربيت درست باز به سرکوبی خواسته ها منتهی نخواهد شد. آيا طبيعت انسان نيست که وقتی به بلوغ رسيد با جنس مخالف خود رابطه داشته باشد؟
   
    - در صفحه 160 شروع کرده ايد به تحليل راه حل هايی برای سرکوب نشدن غرائز جوانان که باز منتهی می شود به سرکوبی.
    - چرا مردم را به حال خود نگذاريم تا فرهنگ خود را خود تعيين کنند. چرا برای مردم تعيين تکليف کنيم و از خود مردم نپرسيم که اکثريت چه می خواهند.
   
    شما در فصل های پايانی کتاب، راه حل های خوبی که آموزش است برای نسل های بعد بيان کرده ايد. اما آيا راه حلی برای امروز داريد؟ چرا نوشته های شما در تمام فصل ها، حتی ارتباط دو جنس مخالف را رد می کند به دليل آسيب روانی زنان ، اما در فصل آخر به صورت منطقی راه حل برای آموزش ارائه می شود.
   
    من قبول دارم که در اين مورد در نسل های گذشته آموزش نبوده است اما فرهنگ مشکل دار جامعه با مذهبی درآميخته است که مشکل آن دو چندان شده است . محدوديت باعث بسياری از مشکلات شده و تا زمانی که اين محدوديت ها برداشته نشوند راه برای آموزش نسل های آينده نيز هموار نخواهد شد. ازدواج موقت ، خانه عفاف و راه حل های ديگرِ آزادی جنسی برای نسل های فعلی بايد اجرا شود تا زمينه برای آموزش نسل های بعد فراهم شود.
    در آخر بايد عرض کنم که هرکس فصل آخر کتاب شما را نخواده باشد و آن را در نيمه رها کند شما را فردی يک بعدی تلقی خواهد کرد و فصل آخر نيز فقط انتقاد از گذشته است و راه حلی برای امروز ندارد."
   
    براي تكميل اين نامه لازم ديدم نكات زير را هم برايتان بنويسم.
    در ايران تابوی جنسی وجود دارد و تا زمانی که اين تابو وجود دارد نمی توان در مورد آن آموزش به راه انداخت. البته اين تابو در خفا شکسته شده است اما در ظاهر ، مثلاً ظاهر بايد حفظ شود و تا زمانی که ذهن از اين رياکاری رهايي نيافته است کاری از پيش نخواهد برد.
    بايد پذيرفت كه خواسته هاي دوجنس مختلف ، متفاوت است. خواسته زن پيش مرد است يعني همدم و تكيه گاه ، و خواسته مرد پيش زن يعني لطافت و زيبايي. بايد خواسته هر دو طرف مورد احترام قرار گيرد و به طور مساوي برآورده شود.
    شايد به نظر آيد كه خواسته مرد ، جسمي است و خواسته زن ، معنوي. اما خواسته مرد از احساسي ناشي مي شود كه بالاجبار بايد با ارتباط جسمي برآورده شود. و اين احساس ، احساس والاي عشق به زيبايي و لطافت است.
   
    زيبا يارتان
   
   
    سينا
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

 


تماس با منصفحه فعلیمطالب قبلی

از 6 بهمن 87 تا 26 مهر 88
از 1 تير 86 تا 30 دی 87
از 10 مرداد تا 15 آذر 85
از 11 آبان تا 20 اسفند84
از 3 تير تا 14 شهريور 84
از 5 اسفند 83 تا 20 خرداد 84
از 14 آبان تا 27 بهمن 83
از 22 فروردين تا 22 مهر 83
از 18 بهمن82 تا 15 فروردین83
از 12 آبان تا 26 دی 82
از 16 شهريور تا 6 آبان 82
از 18 تير تا 14 شهريور 82
از 7 اسفند 81 تا 10 تير 82
از 30 آذر تا 24 بهمن 81
از 27 آبان تا 13 آذر 81
از 27 مهر تا 24 آبان 81
از 8 مهر تا 21 مهر 81
از 5 شهريور تا 8 مهر 81
از 22 مرداد تا 4 شهريور 81اين هم لوگوی من :

برای معرفی وبلاگ من کافيست متن زير را انتخاب (ctrl + A) ، کپی (ctrl + C) و در صفحه خود اضافه (ctrl + V) نماييد.


معرفي اين وبلاگ به دوستان !
اسم شما :

آدرس پستي شما :

آدرس پستي دوستتان :

پيغام شما :

ارسال کپي برای خود  


معرفی چند وبلاگ

نيک انديشان
سرزمين رؤيايی
نکته ها!
زنده ها
يک فنجان چای
جان شيفته (آزی)
نی و نای
همه ما آدما يه نفريم
هستی يار
Ilsuan
نيک منش
مسافر سرزمین هيچ کس
صعود برهنه
بارانی83
شيران خندان
حرف های تنهايی
tounge of soul
زوربا
ماه نقره ای
مسافر آنسو
بی نام بی پايان
زن ، مرد
خاتون
آبی آسمانی
جدال با خاموشی
باد صبا
يه مريم دست و پا چلفتی
انگوری
گاه نامه آبی
خوشحالترين خوشحال ها
حرف های دوستانه
جا يی همين نزديکی
خط خطی های دفترم
نی نی جون
سلام هموطن
پدرخوانده
منم آن پرنده که تنها گناهش پرواز است
ترنم
در مه
مدد يا علی
هميشه بهار
رهايی را
گلابتون خانمی

دندانپزشکی به زبان ساده

 
 
 
استفاده از مطالب اين وبلاگ با ذکر مأخذ بلامانع است. سرصفحه